InSinkErator
Obchodné podmienky

Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky sú platné od 22.02. 2018 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Ďalej ako „Predávajúci“:
Názov spoločnosti: Xaurum, s.r.o
Sídlo spoločnosti: J. Francisciho 1731/29, 05401, Levoča
Zastúpená konateľom: Mgr. Marek Bednár
Štát: Slovenská republika
IČO: 46607536
DIČ: 2023504824
IČ DPH: SK2023504824
Bankové údaje: IBAN: SK38 7500 0000 0040 1703 9604
Telefón: +421 (0)948 224484
E-mail: info@insinkerator.sk

Vyhlasujeme, že vyplnené dáta pri objednávke slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Xaurum, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodov firmy Xaurum, s.r.o. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát mesačne a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 500kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@insinkerator.sk.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť - stornovať pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedovaním tovaru, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s vyskladnením a expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého produktu, aj v potvrdení objednávky, je uvedená predpokladaná dodacia lehota tovaru. Pri každej položke je zobrazená skladová dostupnosť tovaru a jej varianty (napríklad skladom, skladom do 24 hod, skladom u dodávateľa, info v obchode a pod.). Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

STORNO OBJEDNÁVKY: Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Stornovať objednávku bezplatne sa dá, ak ešte nevznikli žiadne náklady so zabezpečením vybavovania vašej objednávky. V opačnom prípade bude storno objednávky spoplatnené. Potvrdenie storna objednávky vám bude doručené elektronickou poštou.

Osobný odber: Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne len po telefonickej dohode a za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať.

Doprava kuriérom DPD do 24/48 hod kdekoľvek v rámci SR a ČR do 100€ s DPH: 7€ / celá zásielka bez ohľadu na počet kusov a hmotnosť

Doprava kuriérom DPD do 24/48 hod kdekoľvek v rámci SR a ČR nad 100€ s DPH: ZADARMO / celá zásielka bez ohľadu na počet kusov a hmotnosť

Čas dodania je platný od našej expedície tovaru. Z operatívnych dôvodov si vyhradzujeme právo na zmenu kuriérskej spoločnosti. Ceny dopravy sú na základe hodnoty zásielky, nie na báze kumulatívnej hmotnosti jednotlivých balíkov alebo ich počtu. Vo väčšine prípadov sme schopní zaslať sledovacie číslo zásielky formou SMS.
Cena za dopravu je konečná a obsahuje DPH, mýtny poplatok a pod. Pri neúspešnom pokuse o doručenie máte 1x nárok na bezplatné opakované doručenie. Pri požiadavke doručenia v sobotu účtujeme príplatok 6€ k základnej sadzbe, avšak miesto doručenia musí byť na zozname miest konkrétnej kuriérskej spoločnosti, ktoré takúto službu umožňujú. Túto záležitosť môžeme zistiť my.
Expedujeme len do SR a ČR, ostatné krajiny EÚ - tovar neexpedujeme. S tovarom obdržíte aj faktúru, ak vám nebola doručená poštou alebo emailom.

Došiel vám tovar poškodený? V prípade, že vám došiel tovar poškodený, prezrite si aktuálny postup – dôležité!!! Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.
a) Ak sa zdá, že je poškodené iba balenie, teda kartónový obal - urobte fotografie a prevezmite tovar od kuriéra S VÝHRADOU. Toto je potrebné zapísať do Preberacieho protokolu od kuriéra - "Prijímam tovar s výhradou", prípadne taktiež aj vypísať Reklamačný formulár.
b) Ak je tovar úplne zničený, NEODMIETNITE zásielku, ale NEPREVEZMITE ju z dôvodu jej poškodenia a vyplňte Reklamačný formulár. Odmietnuť znamená iba odmietnuť zásielku a potom poisťovňa škodu nenahradí.

Originálny daňový doklad pre právne účely vám dôjde vždy so zásielkou (z operatívnych dôvodov si vyhradzujeme právo zaslať faktúru aj elektronickou alebo pozemnou poštou). Záručná doba začína plynúť dátumom uvedeným na doklade – napríklad dátum dodania, dátum zdaniteľného plnenia a pod. Záručná doba je taktiež uvedená pri každom výrobku v detaile tovaru. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom, teda 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak, alebo pokiaľ si kupujúci nepriplatil za rozšírenie záruky nad rámec zákonnej záručnej doby.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. V prípade, že sa už bude jednať o ťažko predateľný tovar, môže predávajúci úplne odmietnuť plnenie kupujúcemu a zašle mu tovar späť. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (vyskladňovacie náklady, náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
a) na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b) na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
c) uzatvorených medzi predávajúcim a firemnými zákazníkmi (fyzickou osobou – živnostníkom alebo právnickou osobou), ktorí tovar zakúpili za zvýhodnených podmienok.

Ako postupovať pri vrátení tovaru: Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Tovar, ktorý budete vracať, zašlite vami zvoleným prepravcom na adresu sídla spoločnosti uvedenú v hlavičke, ak nebolo dohodnuté inak.

Ako zásielku pripraviť? Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku – je to neakceptovateľná forma vrátenia. Odporúčame vám tovar poistiť. Po prekontrolovaní zásielky vám peniaze budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť), a to zvyčajne do 5 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o náklady uvedené v bode 6. Uvedené neplatí pri reklamácii.

Všetky spôsoby úhrady resp. platobné metódy, možno vybrať pred ukončením realizácie objednávky. Aktuálne spôsoby platby za tovar s popisom si môžete prezrieť nižšie:

Pri platbe DOBIERKOU V HOTOVOSTI platíte kuriérovi až pri prevzatí tovaru a to hotovosťou (nie platobnou kartou). K expedícii tovaru dochádza ihneď alebo druhý pracovný deň.

Pri platbe PLATOBNOU KARTOU cez PayPal (nemusíte mať PayPal účet) cenu za tovar uhrádzate pri dokončení objednávky. Akceptujeme tieto typy kariet od rôznych bánk: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Discover, Dinners Club International. Viac o bezpečnosti v bode 9.

Pri platbe CEZ PAYPAL ÚČET (musíte mať PayPal účet) cenu za tovar uhrádzate pri dokončení objednávky. K expedícii tovaru dochádza ihneď alebo druhý pracovný deň. Viac o bezpečnosti v bode 9.

Pri platbe PREVODNÝM BANKOVÝM PRÍKAZOM vám na základe vašej objednávky v systéme najskôr vystavíme faktúru na úhradu za tovar s potrebnými údajmi a následne zašleme na váš email. K expedícii tovaru dôjde až po pripísaní finančných prostriedkov na účet spoločnosti.

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú nadnárodnú platobnú bránu PayPal s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie a samotná transakcia (heslá, mená, operácia, číslo karty atď.) sa šifrujú a prebiehajú na serveroch paypal; predávajúci k nim teda nemá žiaden prístup. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku v bode 11. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6 Obchodných podmienok.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení poruchy. Musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom poruchy prípadne chybového hlásenia. Dĺžka záruky je uvedená v bode 4.

Dôležité upozornenie: Záručný servis zabezpečujeme len pre vlastných zákazníkov a u nás zakúpených drvičov cez www.insinkerator.sk. Ak ste si priamo u nás drvič nezakúpili, kontaktujte svojho predajcu a on vás navedie na správne servisné stredisko.

Ako postupovať?
V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:
Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť pripravená na expedíciu, musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie, návody, záručný list a pod.) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Preprava je hradená stranou predávajúceho. K tovaru priložte doklad o kúpe (kópiu faktúry). Vždy prosím použite baliaci papier, kartón, baliacu fóliu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku – je to neakceptovateľná forma prevzatia.
Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený, bude vrátená kúpna cena alebo jej alikvotná časť (zľava z tovaru), alebo bude reklamácia zamietnutá. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.
Pri zamietnutých reklamáciách môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní elektronickou poštou prípadne formou SMS. Pri následnom dodaní opraveného alebo vymeneného tovaru budete informovaní o expedícii zásielky a termíne doručenia.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš www.insinkerator.sk